Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτική Παρέμβαση » WINN.ISS – Σύστημα Αξιοποίησης της Ενεργητικής Πωλήσης
WINN.ISS – Σύστημα Αξιοποίησης της Ενεργητικής Πωλήσης
Η πώληση είναι μια διεργασία, η οποία για να επιτευχθεί μπορεί να χρειαστεί να μεσολαβήσουν πολλές επικοινωνίες μεταξύ του πελάτη (υποψήφιου ή υπάρχοντος) και του πωλητή.

Ο πωλητής χρειάζεται να έχει άμεσα και ανά πάσα στιγμή πλήρη επίγνωση όλου του ιστορικού για κάθε πελάτη του, ώστε να μεγιστοποιεί τόσο την επίδρασή του όσο και να επηρεάζει θετικά την λήψη απόφασης του πελάτη του.

WINN*ISS

Η Winning προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη δημιούργησε το WINN*ISS, ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό λογισμικό υποστήριξης. Το WINN*ISS δίνει τη δυνατότητα στον πωλητή να καταγράφει αναλυτικά όλες τις επαφές του με τους πελάτες του και να παρακολουθεί την επικοινωνία μαζί τους, από την πρώτη επαφή μέχρι και το κλείσιμο της πώλησης (ή την «απώλεια» της επόμενης επαφής). Πιο συγκεκριμένα, το WINN*ISS:

  • είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι ίδιοι οι πωλητές να μπορούν να παρακολουθούν τους δείκτες αποτελεσματικότητάς τους, να αξιολογούν και να επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους ανά πελάτη και να επαναστοχοθετούνται.
  • αξιοποιεί το υπάρχον εσωτερικό δίκτυο (Intranet) της επιχείρησης και εγκαθίσταται σε Κεντρικό Server (In-house / Remote / Internet-Based) και σε όποια τερματικά χρηστών αποφασίσει η επιχείρηση. Λειτουργεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (databases) και λογισμικά CRS.
  • επιτρέπει την ανάλυση πολλαπλών επιπέδων, σε πραγματικό χρόνο στους επικεφαλής ομάδων και τους διευθυντές πωλήσεων, ανά πωλητή, ανά σημείο, ανά κατηγορία πελατών, ανά κατηγορία προϊόντος, ανά μονάδα χρόνου, κλπ.
  • παρέχει αναλυτικά Report (Menu-Based ή Pivot Customised) σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στη Διοίκηση Πωλήσεων της επιχείρησης να έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητας του τμήματος και να μπορεί να καθοδηγεί τα στελέχη πωλήσεων, να τα παρακινεί, να τα επαναστοχοθετεί και τέλος, να επαναπροσδιορίζει τους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας, κλπ

Τι μας διαφοροποιεί

Παρέχουμε ατομική εκπαίδευση του καθενός στην επικοινωνία που απαιτεί το WINN*ISS, τόσο πριν την εγκατάσταση του με την παρακολούθηση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργητικές Τεχνικές Πώλησης, όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος.

Ποια είναι τα οφέλη

  1. πλήρης εικόνα της αποδοτικότητας του τμήματος πωλήσεων, με συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών βελτίωσης για κάθε πωλητή
  2. βελτίωση των δεικτών πωλήσεων, κερδοφορίας και ρευστότητας
  3. δημιουργία και αξιοποίηση μιας συνεχώς εξελισσόμενης πελατειακής βάσης (Customer Database)
  4. δημιουργία ομάδας πωλήσεων που μετατρέπει τις πληροφορίες του WINN*ISS σε εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πελάτη
  5. αύξηση της αυτοπεποίθησης μεταξύ των μελών της ομάδας πωλήσεων
  6. παρακίνηση
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS