Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση
Εκπαίδευση


Οι εκπαιδεύσεις της Winning είναι κατά κύριο λόγο «Τροποποιητικές», το οποίο σημαίνει ότι έχουν καταλυτική επίδραση στο σκεπτικό των εκπαιδευομένων και στην ανάπτυξη και διεύρυνση των ικανοτήτων τους.

Βασικές Αρχές της Winning για την εκπαίδευση

 • Επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα
 • Συνεχής βελτίωση
 • Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου
 • Ποιότητα
 • Ολιγομελή Τμήματα

Η εκπαιδευτική ομάδα της Winning σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις τάσεις της εποχής και προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη.

Στόχοι μας

 • Η άμεση πρακτική εφαρμογή
 • Η βελτίωση των αποτελεσμάτων, ποιοτικών και ποσοτικών
 • Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών ικανοτήτων
 • Η προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση του ατόμου
 • Η ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων γίνονται σε τρία (3) βασικά Στάδια:

Στάδιο 1: Σχεδιασμός

Σε αυτό το Στάδιο, και αφού έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη η υλοποίηση εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς, διεξάγεται workshop στους χώρους του πελάτη κατά το οποίο:
 • αποτυπώνουμε την τρέχουσα κατάσταση (π.χ. τις σημαντικότερες προκλήσεις στον συγκεκριμένο τομέα, προτεραιότητες, κλπ.)
 • εντοπίζουμε τα σημεία προς βελτίωση και τις ευκαιρίες
 • προσδιορίζουμε συγκεκριμένα Cases – σενάρια τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση για το «χτίσιμο» δεξιοτήτων μέσω των προσομοιώσεων
 • συμφωνούμε στους χώρους υλοποίησης της εκπαίδευσης.

Στάδιο 2: Υλοποίηση

Οι εκπαιδεύσεις στη Winning περιλαμβάνουν πολλή πρακτική, η οποία μπορεί να αγγίξει και το 80%. Οι εκπαιδευτές, μέσα από συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά και «χτίζουν» με συγκεκριμένο τρόπο παρεμβάσεων τις απαιτούμενες δεξιότητες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν και τα ατομικά feedback με τον κάθε εκπαιδευόμενο που βασίζονται σε συγκεκριμένα ερείσματα.

Με τη λήξη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν το πρόγραμμα σε τρεις (3) τομείς: εκπαιδευτές – εκπαιδευτικό υλικό – μεθοδολογία.

Στάδιο 3: Feedback

Η εκπαιδευτική παρέμβαση μας ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Εκπαιδευτική Αναφοράς (Training Report), στην οποία αναλύονται τα κυριότερα σημεία της εκπαίδευσης και περιγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι Εκπαιδευτές της Winning

Η εκπαιδευτική ομάδα της Winning διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Συνολικά, οι εκπαιδευτές της Winning, στα 18 χρόνια λειτουργίας της, έχουν υλοποιήσει πάνω από 150 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 12 διαφορετικούς κλάδους της αγοράς με πάνω από 20.000 ανθρωποημέρες.

Τι μας διαφοροποιεί στον τομέα της Εκπαίδευσης

 • Δημιουργούμε εξαρχής εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν «τροποποιητικό» χαρακτήρα
 • Σχεδιάζουμε από κοινού με τον πελάτη μας την εκπαιδευτική ύλη
 • Επενδύουμε στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά
 • Ενισχύουμε την απόδοση του εκπαιδευομένου, τόσο κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων όσο και με ατομικά feedback
 • «Χτίζουμε» δεξιότητες οι οποίες έχουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς, πέραν του χώρου εργασίας.

Τομείς Εκπαίδευσηςfacebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες που σας καλύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, στους εξής τομείς:
SITE BY PIXELWORKS