Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διανθρώπινη Επικοινωνία » Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανοποίηση των πελατών και την εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη διαφορετικών τμημάτων και διοικήσεων τα οποία καλούνται να εμπλακούν και να συνεργαστούν άμεσα στη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.

Ποιοι είναι οι στόχοι

 • συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της νοητικής πειθαρχίας
 • ενίσχυση ενσυνειδητότητας
 • άμεση βελτίωση της ποιότητας λήψης αποφάσεων
 • αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και τμημάτων
 • απομείωση αρνητικών επιπτώσεων στην εικόνα της επιχείρησης
 • διατήρηση / αύξηση της ικανοποίησης και της πιστότητας των πελατών της επιχείρησης ακόμα και σε έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα

 

Περιεχόμενα

 • Προτεραιότητες της επιχείρησης και των πελατών της, κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων
 • Διαδικασίες και κρίσιμα σημεία στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων
 • Διαδικασίες και κρίσιμα σημεία στην επικοινωνία μεταξύ εμπλεκομένων τμημάτων και στην υποστήριξης κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων 
 • Η στρατηγική και η δομή της εξωτερικής επικοινωνίας πριν – κατά τη διάρκεια – μετά το γεγονός (1-way External Matrix Communication Framework) και ο χειρισμός «δύσκολων καταστάσεων» (DDS)
 • Η στρατηγική και η δομή της εσωτερικής επικοινωνίας πριν – κατά τη διάρκεια – μετά το γεγονός (2-way Internal Matrix Communication Framework). Αποτελεσματικότητα, ευκρίνεια, επιπτώσεις, χρόνοι, critical path, breakdown points
 • Η λήψη άμεσων αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η επίγνωση της πολλαπλότητας των επιπτώσεων 
 • Άμεσες διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια εξέλιξης του γεγονότος.
 • Δημιουργία και ενσωμάτωση νέων πρακτικών μετά το γεγονός. Κύκλοι Βελτίωσης και optimization.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • δημιουργία και διεξαγωγή προσομοιώσεων καταστάσεων (situation simulations), ρόλων (role simulations) και επικοινωνίας (communication simulations) σε αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας και σε «πραγματικό χρόνο»
 • κύκλοι ανατροφοδότησης (feedback loops) μετά από κάθε προσομοίωση
 • χτίσιμο των απαιτουμένων ικανοτήτων και βελτίωση «χρόνου και τρόπου» σε κάθε επίπεδο

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 έως 8 ατόμων

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS